Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie Zatvoriť

REKLAMAČNÝ PORIADOK.

Reklamačný formulár na stiahnutie:

Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.

8.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.4. Kupujúci má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Pri prevzatí tovaru od dopravnej spoločnosti odporúčame tovar skontrolovať a v prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je potrebné vyžiadať a spísať zápis o škode s dopravcom. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:
 a) rozdiel v množstve,

 b) dodanie iného tovaru,

 c) mechanické poškodenie,

 d) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný, poškodený  tovar a balenie, ...),

 e) chýbajúce príslušenstvo tovaru.

8.5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý  vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

8.6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

 a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru

 b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu - poskytnutá zľava z ceny tovaru,

 c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

 d) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,

 e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

 f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby,  resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

 g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

 h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

 i) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,

 j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

8.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.